I. NABYCIE PRAW CZŁONKA KLUBU

1.      Członkiem Klubu Kierowcy staje się osoba, która wykupiła usługi oferowane przez firmę: C&C Jerzy Ciesielski zwaną dalej C&C, będącą administratorem danych Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów.

2.      Członkostwo Klubu Kierowcy jest płatne.

3.      Członkostwo Klubu Kierowcy jest imienne i dotyczy:

     a.     Jeżeli zgłaszającą dane do OBOS jest osoba fizyczna, to osoby której dane uwidocznione zostały na zgłoszeniu danych i która podpisała to zgłoszenie.

     b.     Jeżeli zgłaszającą dane do OBOS jest osoba prawna, to osoby której nazwisko i imię podane zostało przy nazwie Firmy uwidocznionej na zgłoszeniu danych i która podpisała to zgłoszenie

4.      Członek Klubu Kierowcy może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa przesyłając listem poleconym na adres C&C podpisane przez siebie żądanie usunięcia z OBOS zgłoszonych przez Niego danych osobowych i uiszczając opłatę za ostatni rozpoczęty rok przechowywania Jego danych w OBOS.

5.      C&C ma prawo, w każdym czasie i bez podawania przyczyn, odmowy przedłużenia członkostwa Członka Klubu w Klubie Kierowcy poprzez odmowę przyjęcia od niego kolejnej opłaty członkowskiej. W takim przypadku ewentualna opłata członkowska uiszczona z góry za rozpoczęty kolejny rok przechowywania danych w OBOS zostanie zwrócona nadawcy.

6.      Ogólnie dostępna oferta możliwości przystąpienia do programu „Bezpieczna Droga” i tym samym skorzystania z aktualnej oferty C&C znajduje się na stronie głównej serwisu OBOS i stanowi publiczne przyrzeczenie wypłat nagród za przekazanie informacji o zdarzeniach drogowych. Warunki aktualnej oferty C&C przesyłany jest listownie po zgłoszeniu danych do OBOS.

.

II. CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU KIEROWCY

Działalność Klubu Kierowcy prowadzona jest przez C&C dla zapewnienia Członkom Klubu będącym użytkownikami samochodów pomocy i poczucia bezpieczeństwa. W ramach Klubu Kierowcy prowadzona jest działalność której celem jest przeciwdziałanie kradzieżom samochodów, oraz społeczna ocena istniejących przepisów drogowych i porządkowych, i działań organów Państwa, a w szczególności:

1.         analizowanie przyczyn, oraz interwencje w przypadkach naruszeń przepisów drogowych i porządkowych poprzez:

a.    Analizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, przyczyn występowania przekroczeń przepisów w powiązaniu ze stanem dróg i ich wyposażenia, oraz zachowaniami kierowców i funkcjonariuszy służb porządkowych.

b.   Analizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, przepisów o ruchu drogowym i przepisów porządkowych związanych z eksploatacją samochodów, w celu społecznej krytyki przepisów zbędnych i złych w codziennych warunkach użytkowania samochodu, lub które wprowadzono w wyniku lobbingu firm związanych z motoryzacją.

c.    Lokalizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, miejsc złego oznakowania dróg, powodującego przekraczanie przepisów drogowych przez kierowców, lub stanowiącego przyczynę wypadków.

d.   Lokalizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, miejsc w których według oceny kierowców, stan techniczny dróg zagraża bezpieczeństwu pojazdów i może stać się przyczyną wypadków, oraz miejsc w których występują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

e.    interwencje w organach administracji państwowej i samorządowej w sprawach konieczności zmiany złych przepisów, oraz poprawy stanu technicznego i oznakowania dróg.

2.         Świadczenie kierowcom pomocy w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu, poprzez:

a.    Przeciwdziałanie kradzieżom samochodów, oraz utrudnianie handlu skradzionymi pojazdami poprzez prowadzenie Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS), publikowanie informacji o skradzionych pojazdach oraz przekazywanie informacji policji, prokuraturze oraz sądom.

b.   Wypłacanie Członkom Klubu nagród za nadesłane do C&C opisy i własne oceny zdarzeń drogowych takich jak: mandaty, włamania, kradzieże, awarie, lub uczestnictwo w kolizjach drogowych, które spowodowały dodatkowe wydatki związane z użytkowaniem samochodu oraz pomocy finansowej w celach szkoleniowych i ubezpieczeniowych.

3.         Podnoszenie kultury zachowań kierowców i funkcjonariuszy służb drogowych oraz zwiększanie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

a.    Publikowanie podanych przez Członków Klubu opisów zdarzeń drogowych w których uczestniczyli.

b.   Publikowanie opisów sytuacji i miejsc prowokujących kierowców do nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w których najczęściej dochodzi do nakładania mandatów na kierowców.

III. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU KIEROWCY

1.      Dane podane przez Członków KK są przetwarzane w komputerowej bazie danych „Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów” (OBOS), administrowanej przez firmę C&C Jerzy Ciesielski.

2.      Szczegółowe warunki dokonywania wypłat pieniężnych dla Członków Klubu podawane są jako załączniki do przesyłanych przez C&C imiennych blankietów opłat.

3.      Regulamin Klubu Kierowcy i Szczegółowe warunki dokonywania wypłat pieniężnych dla Członków Klubu mogą być zmieniane przez C&C. Zmiany są publikowane na stronie internetowej C&C pod adresem http://klubkierowcy.obos.com.pl i nie dotyczą zdarzeń mających miejsce przed ich opublikowaniem.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1.   Administratorem danych Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS)  jest firma:

C&C Jerzy Ciesielski

ul.ks.J.Sztuki 5/6,

04-320 Warszawa,

tel. 22-678-74-72, 602-622-002,

pełniący również funkcję podmiotu przetwarzającego dla zbioru OBOS.

2.   Celem przetwarzania danych w OBOS jest ochrona samochodów przed kradzieżą, pomoc kierowcom, gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach w ruchu drogowym oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury na drogach.

3.   Dane osobowe, w tym dane zgłoszonego samochodu, są przetwarzane dla potrzeb realizacji niniejszej umowy (art.6 pkt.1 lit.b RODO).

4.   Klient ma prawo do uzyskania kopii jego danych osobowych oraz danych o zgłoszonym przez niego do OBOS pojeździe.

5.   Dane przechowywane są w OBOS do chwili wydania przez Klienta dyspozycji ich usunięcia. Dane mogą być usunięte przez Administratora Danych jeżeli Klient zalega z opłatami za przechowywanie danych.

6.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do informacji jakie jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora (art.15 RODO). W celu uzyskania informacji jakie dane Klienta są przetwarzane w OBOS należy zgłosić taką dyspozycję listownie lub telefonicznie. W ciągu 30 dni informacja o przechowywanych danych zostanie przesyłana listownie na adres Klienta podany w OBOS.

7.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.16 RODO). Wszelkie sprostowania i zmiany danych dokonywane są wyłącznie pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dyspozycję sprostowania danych należy przesłać na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.  Dyspozycja sprostowania lub zmiany danych musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie dokonania zmiany zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

8.    Klient (Podmiot Danych) ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.17 RODO) . Dyspozycje usunięcia danych osobowych należy przesłać  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa. Dyspozycja usunięcia danych musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie usunięcia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) z OBOS zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

9.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.18 RODO) . Przetwarzanie                zostaje         ograniczone tylko do przechowywania danych. Dyspozycje ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy przesłać  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa. Dyspozycja ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

10. Klient (Podmiot Danych) ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art.20 RODO). Klient (Podmiot Danych) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz                    ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W tym celu Klient (Podmiot Danych) powinien złożyć odpowiednią dyspozycję pisemną. Dyspozycje przeniesienia danych osobowych należy przesłać  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa. Dyspozycja przeniesienia danych osobowych do innego administratora musi zawierać wskazanie innego administratora, być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie przeniesienia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) do wskazanego przez niego administratora, zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

12. Dane przetwarzane w OBOS nie są udostępniane innym odbiorcom,  nie są poddawane żadnemu rodzajowi profilowania, nie są też przekazywane do państw trzecich.

13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sprawie przetwarzania jego danych osobowych.

14.Wszelkie dyspozycje dotyczące danych osobowych należy kierować na adres administratora danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.

 

                                                                                                                                  

 

 

Warszawa 2019.07.29.