I. NABYCIE PRAW CZŁONKA KLUBU

1.      Członkiem Klubu Kierowcy staje się osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych i danych użytkowanego samochodu w Ogólnopolskim Banku Ochranianych Samochodów (zwanym dalej OBOS) administrowanym przez firmę: C&C Jerzy Ciesielski zwaną dalej C&C.

2.      Członkostwo Klubu Kierowcy jest płatne za okres każdych kolejnych 12-tu miesięcy licząc od daty nabycia członkostwa.

3.      Członkostwo Klubu Kierowcy jest imienne i dotyczy:

     a.     Jeżeli zgłaszającą dane do OBOS jest osoba fizyczna, to osoby której dane uwidocznione zostały na zgłoszeniu danych i która podpisała to zgłoszenie.

     b.     Jeżeli zgłaszającą dane do OBOS jest osoba prawna, to osoby której nazwisko i imię podane zostało przy nazwie Firmy uwidocznionej na zgłoszeniu danych i która podpisała to zgłoszenie

4.      Członek Klubu Kierowcy może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa przesyłając listem poleconym na adres C&C podpisane przez siebie żądanie usunięcia z OBOS zgłoszonych przez Niego danych osobowych i uiszczając opłatę za ostatni rozpoczęty rok przechowywania Jego danych w OBOS.

5.      C&C ma prawo, w każdym czasie i bez podawania przyczyn, odmowy przedłużenia członkostwa Członka Klubu w Klubie Kierowcy poprzez odmowę przyjęcia od niego kolejnej opłaty członkowskiej. W takim przypadku ewentualna opłata członkowska uiszczona z góry za rozpoczęty kolejny rok przechowywania danych w OBOS zostanie zwrócona nadawcy.

6.      Członek Klubu Kierowcy może w dowolnym terminie nabyć za dodatkową opłatą okresowe dodatkowe prawa członkowskie do „świadczeń specjalnych C&C” obejmujące prawo Członka Klubu do otrzymania wypłat z tytułu:

     a.     przekazania informacji o określonych zdarzeniach związanych z użytkowaniem samochodu,

     b.     gwarancji skuteczności usługi znakowania samochodów i przechowywania danych w OBOS

     c.     pomocy finansowej Klubu.

Ogólnie dostępna oferta możliwości przystąpienia do programu „Bezpieczna Droga” i tym samym skorzystania z aktualnej oferty „świadczeń specjalnych C&C” znajduje się na stronie głównej serwisu OBOS i stanowi publiczne przyrzeczenie wypłat nagród za przekazanie informacji o zdarzeniach drogowych. Regulamin aktualnej oferty „świadczeń specjalnych C&C” przesyłany jest listownie po zgłoszeniu danych do OBOS.

.

II. CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU KIEROWCY

Działalność Klubu Kierowcy prowadzona jest przez C&C dla zapewnienia Członkom Klubu będącym użytkownikami samochodów pomocy i poczucia bezpieczeństwa. W ramach Klubu Kierowcy prowadzona jest działalność której celem jest przeciwdziałanie kradzieżom samochodów, oraz społeczna ocena istniejących przepisów drogowych i porządkowych, i działań organów Państwa, a w szczególności:

1.         analizowanie przyczyn, oraz interwencje w przypadkach naruszeń przepisów drogowych i porządkowych poprzez:

a.    Analizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, przyczyn występowania przekroczeń przepisów w powiązaniu ze stanem dróg i ich wyposażenia, oraz zachowaniami kierowców i funkcjonariuszy służb porządkowych.

b.   Analizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, przepisów o ruchu drogowym i przepisów porządkowych związanych z eksploatacją samochodów, w celu społecznej krytyki przepisów zbędnych i złych w codziennych warunkach użytkowania samochodu, lub które wprowadzono w wyniku lobbingu firm związanych z motoryzacją.

c.    Lokalizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, miejsc złego oznakowania dróg, powodującego przekraczanie przepisów drogowych przez kierowców, lub stanowiącego przyczynę wypadków.

d.   Lokalizowanie na podstawie informacji uzyskanych od Członków Klubu, miejsc w których według oceny kierowców, stan techniczny dróg zagraża bezpieczeństwu pojazdów i może stać się przyczyną wypadków, oraz miejsc w których występują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

e.    interwencje w organach administracji państwowej i samorządowej w sprawach konieczności zmiany złych przepisów, oraz poprawy stanu technicznego i oznakowania dróg.

2.         Świadczenie kierowcom pomocy w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu, poprzez:

a.    Przeciwdziałanie kradzieżom samochodów, oraz utrudnianie handlu skradzionymi pojazdami poprzez promocję znakowania samochodów, prowadzenie Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS), publikowanie informacji o skradzionych pojazdach, oraz przekazywanie policji, i jednostkom związanym z obrotem handlowym, rejestracją i ubezpieczaniem samochodów, danych o samochodach objętych ochroną OBOS.

b.   Wypłacanie Członkom Klubu nagród za nadesłane do C&C opisy i własne oceny zdarzeń drogowych takich jak: mandaty, włamania, kradzieże, awarie, lub uczestnictwo w kolizjach drogowych które spowodowały dodatkowe wydatki związane z użytkowaniem samochodu, oraz pomocy finansowej w celach szkoleniowych i ubezpieczeniowych.

c.    Udzielanie informacji o hotelach, stacjach serwisowych, warsztatach samochodowych i stacjach benzynowych.

3.         Podnoszenie kultury zachowań kierowców i funkcjonariuszy służb drogowych oraz zwiększanie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

a.    Publikowanie podanych przez Członków Klubu opisów zdarzeń drogowych w których uczestniczyli.

b.   Publikowanie opisów sytuacji i miejsc prowokujących kierowców do nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w których najczęściej dochodzi do nakładania mandatów na kierowców.

III. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU KIEROWCY

1.      Klub Kierowcy (skrót nazwy „KK”)  prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej, jako usługa dla Klientów C&C w zakresie przechowywania danych o zgłoszonym pojeździe i jego użytkownku, pośrednictwa, pomocy, oraz informacji w sprawach związanych z użytkowaniem samochodu.

2.      Siedziba KK mieści się w Warszawie przy ul.ks.J,Sztuki 5/6.

3.      Wyrażenie zgody Członka Klubu na przetwarzanie Jego danych osobowych przez C&C w komputerowej bazie danych OBOS jest potwierdzane jego podpisem na zgłoszeniu danych (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO), lub akceptacją warunków zlecenia poprzez wykupienie oferty C&C i tym samym zawarcie umowy  z C&C, do której wykonania niezbędne są przekazane dane osobowe i dane o użytkowanym pojeździe (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO).

4.      Dane podane przez Członków KK są przetwarzane w komputerowej bazie danych „Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów” (OBOS), administrowanej przez firmę C&C Jerzy Ciesielski.

5.      Opłata za przechowywanie danych w OBOS wynosi nie więcej jak równowartość 7,- euro/rok.

6.      Opłaty za „specjalne świadczenia C&C” określane są w warunkach zlecenia tych świadczeń.

7.      Dokumentem stwierdzającym nabycie praw do „specjalnych świadczeń C&C” jest potwierdzenie wpłaty (na którym znajduje się imię i nazwisko wpłacającego) na konto C&C opłaty za te prawa.

8.      Dane o wpłatach Klienta za nabycie okresowych praw do „specjalnych świadczeń C&C” są wprowadzane do OBOS po znalezieniu się wpłaty na wyciągu bankowym C&C.

9.      Szczegółowe warunki dokonywania wypłat pieniężnych dla Członków Klubu podawane są jako załączniki do przesyłanych przez C&C imiennych blankietów opłat.

10.   Regulamin Klubu Kierowcy i Szczegółowe warunki dokonywania wypłat pieniężnych dla Członków Klubu mogą być zmieniane przez C&C. Zmiany są publikowane na stronie internetowej C&C pod adresem http://klubkierowcy.obos.com.pl i nie dotyczą zdarzeń mających miejsce przed ich opublikowaniem.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1.Administratorem danych Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS), zarejestrowanym w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestru 00001 jest firma:

C&C Jerzy Ciesielski

(następca prawny Centrum Obsługi Informatycznej Danych C&C Sp.zo.o. w skrócie C&C)

04-320 Warszawa, ul.ks.J.Sztuki 5/6

tel. 22-678-74-72, 602-622-002

pełniący również funkcję podmiotu przetwarzającego dla zbioru OBOS.

2.Celem przetwarzania danych w OBOS jest ochrona samochodów przed kradzieżą, pomoc kierowcom, gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach w ruchu drogowym oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury na drogach.

3.Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 pkt.1 lit.a RODO, art.6 pkt.1 lit.b RODO

4.Klient ma prawo do uzyskania kopii jego danych osobowych przetwarzanych w OBOS.

5.Dane przechowywane są w OBOS do chwili wydania przez Klienta dyspozycji ich usunięcia. Dane mogą być usunięte przez Administratora Danych jeżeli Klient zalega z opłatami za przechowywanie danych.

6.Klient (Podmiot Danych) ma prawo do potwierdzenia jakie jego dane są przetwarzane przez Administratora (art.15 RODO). W celu uzyskania potwierdzenia jakie dane Klienta są przetwarzane w OBOS należy zgłosić taką dyspozycję listownie lub telefonicznie. W ciągu 30 dni informacja o przechowywanych danych zostanie przesyłana listownie na adres Klienta podany w OBOS.

7.Klient (Podmiot Danych) ma prawo do sprostowania danych osobowych przetwarzanych w OBOS(art.16 RODO) . Wszelkie sprostowania i zmiany danych dokonywane są wyłącznie pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.  Wszelkie sprostowania i zmiany danych muszą być odręcznie podpisane i datowane przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie dokonania zmiany zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

8. Klient (Podmiot Danych) ma prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych w OBOS(art.17 RODO) . Dyspozycje usunięcia danych osobowych należy przesłać  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa. Dyspozycja usunięcia danych musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie usunięcia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) potwierdzenie usunięcia danych osobowych z OBOS zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

9.Klient (Podmiot Danych) ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w OBOS(art.18 RODO) . Przetwarzanie       zostaje    ograniczone tylko do przechowywania danych. Dyspozycja ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

10.Klient (Podmiot Danych) ma prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO). Klient (Podmiot Danych) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz          ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W tym celu Klient (Podmiot Danych) powinien złożyć odpowiednią dyspozycję pisemną. Dyspozycja przeniesienia danych osobowych do innego administratora musi zawierać wskazanie innego administratora, być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie przeniesienia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) do wskazanego przez niego administratora, zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

11.Odbiorcą danych osobowych (motyw 63 z preambuły RODO; art.15 ust.1 lit.c RODO), wyłącznie na udokumentowane zapytanie, są: właściciel danych, Policja, Sądy, i Prokuratura.

12.Dane przetwarzane w OBOS nie są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego oraz nie są poddawane żadnemu rodzajowi profilowania, nie są też przekazywane do państw trzecich.

13.Klient ma prawo do wniesienia skargi do Biura GIODO w sprawie przetwarzania jego danych osobowych (motyw 122, 141 z preambuły RODO; art.77 ust.1, art.13 ust.2 lit.d, art.15 ust.1 lit.f, art.57 ust.1 lit.f   RODO).

14.Wykupując „Członkostwo Klubu Kierowcy”, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania niniejszego zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO). Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia jego danych osobowych. Dane użytkowanego pojazdu oraz powiązane z nimi dane osobowe użytkownika pojazdu, przechowywane są w OBOS odpłatnie, do chwili pisemnego żądania Klienta o ich usunięcie. Wszelkie dyspozycje dotyczące danych osobowych oraz danych użytkowanego pojazdu, powinny mieć formę pisemną (listem poleconym na adres C&C) i być podpisane oraz  datowane przez  właściciela danych osobowych.

15.Baza danych prowadzona jest pod adresem:   

C&C

 04-320 Warszawa

ul.ks.J.Sztuki 5/6

tel 22-678-74-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                  

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH O POJEŹDZIE

1.      Klient ma prawo do uzyskania kopii danych o zgłoszonym przez niego do OBOS pojeździe.

2.      Dane przechowywane są w OBOS do chwili wydania przez Klienta dyspozycji ich usunięcia. Dane mogą być usunięte przez Administratora Danych jeżeli Klient zalega z opłatami za przechowywanie danych.

3.      Klient  ma prawo do potwierdzenia jakie jego pojazdu są przetwarzane w OBOS. W celu uzyskania potwierdzenia jakie dane zgłoszonego przez Klienta pojazdu są przetwarzane w OBOS należy zgłosić taką dyspozycję listownie lub telefonicznie. W ciągu 30 dni informacja o przechowywanych danych zostanie przesyłana listownie na adres Klienta podany w OBOS.

4.      Klient  ma prawo do sprostowania danych zgłoszonego przez niego do OBOS pojazdu. Wszelkie sprostowania i zmiany danych dokonywane są wyłącznie pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.  Wszelkie sprostowania i zmiany danych muszą być odręcznie podpisane i datowane przez Klienta. W ciągu 30 dni potwierdzenie dokonania zmiany zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

5.      Odbiorcą danych o zgłoszonym przez Klienta, do OBOS, pojeździe (wyłącznie na udokumentowane zapytanie) są: właściciel danych, Policja, Sądy, i Prokuratura.

 

                                                        

 

 

 

Warszawa 2018.03.30.